CARIERO B.V

 

Privacy document februari 2018

 

 

 

Inleiding

 

Recruitment is het verbinden van mensen. Dit kun je niet doen zonder het uitwisselen van persoonsgegevens.

Cariero verwerkt en bewerkt op het internet middels zgn. sourcing gevonden persoonsgegevens voor het doel arbeidsbemiddeling voor derden.

 

Sourcing is het zoeken, vinden, van het internet halen (downloaden), opslaan en verrijken van persoonsgegevens in het kader van arbeidsbemiddeling. 

De persoon die dit doet noemen wij een sourcer. De sourcer benaderd in overleg met de opdrachtgever kandidaten in het kader van arbeidsbemiddeling.

 

Om de privacy van mensen in het algemeen, en kandidaten zoveel mogelijk te waarborgen houdt Cariero B.V. een privacydocument aan.

 

Lees hieronder hoe en op welke wijze wij organisatorisch en technisch persoonsgegevens verwerken, wie verantwoordelijk is voor die verwerking en wat jouw rechten zijn.

 

Wet bescherming persoonsgegevens of AVG?

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

In 2000 werd de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangenomen. Binnen Recruitment en sourcing werd gewerkt onder een artikel uit het vrijstellingsbesluit op de WBP Deze wet wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG regelt hoe om te gaan met persoonsgegevens en geeft meer rechten aan de betrokkenen. Dit document volgt de AVG.

 

 

Inhoud

Inleiding 2

Wet bescherming persoonsgegevens of AVG? 2

Uitgangspunten 4

Woordenlijst en begrippen 5

Cariero 7

Cariero verwerkt  persoonsgegevens voor de volgende doeleinden 7

Om de volgende redenen verwerkt Cariero persoonsgegevens. 7

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt 8

Rechten van betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. 9

Hoe Cariero omgaat met verzoeken van betrokkenen. 9

Plichten van Cariero 10

Beschrijving beveiligingsmaatregelen. 10

Organisatorische beveiligingsmaatregelen: 10

Hoe Cariero met Datalekken omgaat. 11

Werkproces en bijbehorende rollen organisatorisch 11

Technologische beveiligingsmaatregelen. 13

Beschrijving uitgebreid werkproces en wijze van verwerking 13

 

Uitgangspunten 

 

Cariero gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Cariero houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie 

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 

 

Grondslag en doelbinding 

Cariero zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt

 

Dataminimalisatie 

Cariero verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Cariero streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt. 

 

Bewaartermijn 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om Cariero taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. 

Betrokkenen van wie Cariero persoonsgegevens heeft opgenomen in haar systemen zullen binnen 4 weken benaderd moeten worden om toestemming te kunnen verlenen. Cariero brengt deze mensen op de hoogte van hun rechten. Cariero zal deze gegevens bij geen reactie of bij een verzoek om verwijdering/het niet verlenen van toestemming verwijderen binnen een redelijke periode, maar niet voordat de specifieke opdracht is afgerond om een onnodige dubbele benadering, die als spam ervaren kan worden te voorkomen.

 

Integriteit en vertrouwelijkheid 

Cariero gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld.  Daarbij zorgt Cariero voor passende beveiliging van persoonsgegevens zoals beschreven in dit document.

 

Vastleggen beveiliging

Beveiliging van gegevens is vastgelegd in dit document . 

 

Delen met derden 

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Cariero afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. 

 

Subsidiariteit  en proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel. Verwerking is alleen toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt

 

Rechten van betrokkenen 

Cariero honoreert alle rechten van betrokkenen op ondermeer inzage, wijziging, beperking, verwijdering van persoonsgegevens.

 

Wijze van verwerking 

De hoofdregel is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet, en op een zorgvuldige wijze Persoonsgegevens  te verwerken. Het liefst vragen wij persoonsgegevens op  bij de betrokkene zelf. 

 

 

Woordenlijst en begrippen 

 

In eigen taalgebruik volgen wij de AVG art. 4.

 

Betrokkene: Iedereen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft

 

Verwerker: Cariero B.V. , diens medewerkers en de leveranciers van tooling voor verwerking van die gegevens

 

Verwerkingsverantwoordelijke / Verantwoordelijke: Cariero

 

Doel verwerking:Het verlenen van diensten op het gebied van werving en selectie van personeel, loopbaanbegeleiding, loopbaanontwikkeling, loopbaantraining, arbeidsbemiddeling, sourcing, recruitment, het verzorgen van trainingen op het gebied van communicatie, het verzorgen van bedrijfstrainingen, bedrijfsopleidingen, het verlenen van communicatieadvies met (bedrijfs)organisaties en organisatieadvies.

 

Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of voorspellen.

 

Bijzondere Persoonsgegevens:Dit zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Alsmede persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.

 

Datalek / Inbreuk in verband met persoonsgegevens:Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot - of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot - de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. 

Datalek meldplicht/meldplicht datalek :De verplichting tot het melden van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan Betrokkene(n). 

 

Derden:Anderen dan U en Wij en Onze Medewerkers.  Bijvoorbeeld onze opdrachtgever, of de overheid.

 

Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”) die in het kader van de “Onderliggende opdracht” worden verwerkt; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

 

Persoonsgegevens van gevoelige aard Persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige Verwerking kunnen leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van Betrokkene , schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude. 

Tot deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval worden gerekend:

 • Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over de financiële of economische situatie van de Betrokkene
 • (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de Betrokkene
 • Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens
 • Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude

 

Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

 

Cariero 

 

Verwerkingsverantwoordelijke / Verantwoordelijke: Cariero B.V. kvk:70304416 gevestigd te Etten leur.  Cariero B.V. is een zelfstandig rechtspersoon opgericht door Lokenberg training B.V.  kvk:70300283 gevestigd te Etten-leur

 

 

Organogram:

Lokenberg training B.V.

|

Cariero B.V. 

 

 

Cariero verwerkt  persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

Cariero verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen die zich in de Unie bevinden, die verband houdt met: het aanbieden van goederen of diensten aan deze betrokkenen in de Unie, ongeacht of een betaling door de betrokkenen is vereist. 

 

Doel verwerking: Het verlenen van diensten op het gebied van werving en selectie van personeel, loopbaanbegeleiding, loopbaanontwikkeling, loopbaantraining, arbeidsbemiddeling, sourcing, recruitment, het verzorgen van trainingen op het gebied van communicatie, het verzorgen van bedrijfstrainingen, bedrijfsopleidingen, het verlenen van communicatieadvies met (bedrijfs)organisaties en organisatieadvies.

 

De volgende gegevens worden daarbij verwerkt:

 

Persoonsgegevens, Persoonsgegevens van gevoelige aard en

Bijzondere Persoonsgegevens.

Om de volgende redenen verwerkt Cariero persoonsgegevens.

1 om een relatie met een betrokkene aan te gaan.

Als je klant bij Cariero wil worden of een nieuwe dienst of product wil afnemen, of wij willen graag in het kader van werving kennis met je maken dan hebben wij persoonsgegevens nodig.
Het moet voor ons mogelijk zijn onderzoek te doen of wij je als klant willen accepteren , OF, of je de geschikte kandidaat bent voor de baan.

Hiervoor zullen wij ook gegevens over jou gebruiken die wij via derden ontvangen. In dat geval zullen wij je laten weten waar die gegevens vandaan gekomen zijn, en zullen wij jouw toestemming vragen voor de verwerking.

De gegevens die wij over jou hebben ontvangen, en vastgelegd kunnen wij gebruiken om ( geanonimiseerd) analyses te maken.

2. om de relatie met betrokkene te onderhouden (talentpooling)

Om na de eerste kennismaking een relatie met je te onderhouden verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken bijvoorbeeld je naam en adresgegevens en houden mogelijk bij waarover wij de vorige keer hebben gesproken zodat wij je niet keer op keer de zelfde vragen hoeven te stellen.

Na de eerste kennismaking vragen wij je altijd om jouw toestemming voor de verwerking en leggen wij je uit wat en waarom wij gegevens verwerken.

3. om jouw en onze belangen te beschermen.

Om jouw en onze belangen te kunnen beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken via derden. Dit doen wij in opdracht van het bevoegd gezag of in geval van een rechtzaak maar ook in het geval van een datalek. 

4. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten en producten

Ontwikkeling is erg belangrijk, en om jouw goed van dienst te blijven zijn verwerken wij in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als je een vraag stelt over een product, een dienst of een vacature.

Om te zorgen dat onze website de juiste informatie blijft bieden aan jou gebruiken wij met onze website koppelingen met systemen van derden zoals  Google analytics. 

5. Voor promotie- en marketing doeleinden

Cariero kan jouw gegevens verwerken voor promotie- of marketing doeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over producten of diensten maar ook voor werving. Wij zullen je daar dan toestemming voor vragen.

6. Voor werving doeleinden

Voor werving kan het zijn dat wij je benaderen via Social media of via een platform van derden met de vraag of wij jouw gegevens mogen verwerken. Wij zullen je dan uitleggen met welk doel en voor wie wij je gegevens willen verwerken. Vaak ook zijn je gegevens gevonden vanuit sourcing.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt

De door de sourcer gevonden gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

De sourcer slaat de volgende gegevens op:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Link naar social media
  • Woonplaats zoals gevonden op het internet
  • Functietitel
  • Huidige en vorige werkgever(S) 
  • Gespreksverslagen ( intern en met de kandidaat zelf)
  • Contactgegevens
  • tag/jobprofile om een profiel in de projectomgeving terug te kunnen vinden.

 

Pas na uitdrukkelijke toestemming zullen wij meer gegevens verwerken tbv een sollicitatieprocedure.

 

Rechten van betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Iedereen heeft het recht op transparante, rechtmatige en behoorlijke verwerking van persoonsgegevens, wat ook inhoud dat gegevens door Cariero niet onbegrensd verzameld en gedeeld mogen worden.

Cariero gaat uit van het idee “minimale gegevens verwerking” van gegevens die “juist” zijn of zonodig worden geactualiseerd.

Om te voldoen aan een behoorlijke verwerking heeft Cariero passende organisatorische en technische maatregelen genomen. 

Naast het recht op transparantie, rechtmatige en behoorlijke verwerking heeft een betrokkene ondermeer de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan Cariero te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt. 

Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt. 

• Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij Cariero om dit te corrigeren. 

• Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan Cariero te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken. 

• Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. 

• Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Cariero zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking. 

 

Hoe Cariero omgaat met verzoeken van betrokkenen.

Indienen van verzoek om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk tbv Cariero B.V. tbv privacy officer p.a. Brederolaan 19 Etten leur 4873 GH als via de e-mail via info@cariero.nl ingediend worden. 

Cariero heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. 

 

Binnen vier weken zal Cariero laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Cariero, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

 

Aan de hand van een verzoek kan Cariero aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

Onredelijke of meer dan twee maal in een korte periode herhaalde verzoeken zullen afgehandeld worden. Cariero zal daarvoor mogelijk kosten in rekening brengen.

 

Plichten van Cariero  

Cariero legt een verwerkinregister aan waarvan Cariero de verwerkingsverantwoordelijke is. Dit register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, 

namelijk: 

• De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke; 

De doelen van de verwerking; 

• Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen; 

• Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens; 

• Een beschrijving van het delen van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie; 

• De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist; 

 • Cariero maakt een beschrijving van de beveiligingsmaatregelen in dit document.
 • Cariero heeft een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) gemaakt. Hiermee worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. 
 • Binnen Cariero is een medewerker aangewezen als privacy officer

 

 

Beschrijving beveiligingsmaatregelen.

 

Cariero maakt gebruik van de volgende organisatorische en technologische beveiligingsmaatregelen. ER is een data privacy impact analyse gemaakt 

Organisatorische beveiligingsmaatregelen: 

 

Een aangewezen medewerker binnen Cariero is verantwoordelijk voor de navolging van de AVG binnen het bedrijf. ( privacy officer) 

Medewerkers van Cariero zijn allen voorgelicht ten aanzien van de wet- en regelgeving ten aanzien van privacy

De privacy officer:

 

  • maakt een data privacy impact analyse (DPIA)
  • zal wekelijks een check doen ten aanzien van de verwerkingslijst.
  • zal jaarlijks een check doen van de processen zoals die nu beschreven zijn.
  • zal aanbevelingen doen ten aanzien van verbeteringen van de processen.
  • maakt een keuze van een projectomgeving 
  • ziet toe op goed wachtwoord beheer
  • houdt een apparatenlijst bij
  • handelt overeenkomstig dit document bij een datalek en schrijft daarvoor zonodig een aparte handleiding.
  • zorgt voor een geheimhoudingsverklaring van de medewerkers binnen Cariero.
  • zorgt zonodig voor de benodigde verwerkersovereenkomsten.
  • zorgt dat het thema privacy regelmatig onder de nandacht wordt gebracht binnen Cariero.
  • zorgt dat er via de website, via mail en overige communicatiemiddelen informatie wordt gedeeld met betrokkenen over d ewijze waarop Cariero persoonsgegevens verwerkt.
  • Zorgt dat alle relevante werkprocessen beschreven zijn

Hoe Cariero met Datalekken omgaat.

We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. 

 

Hoe Cariero met Datalekken omgaat.

Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt Cariero dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan het AP. Als dit later dan 72 uur is wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt Cariero dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd

 

Werkproces en bijbehorende rollen organisatorisch

 

Het werkproces bestaat organisatorisch uit 6 fases die ieder in 1 of meerdere taken te verdelen zijn. Deze taken worden later in dit document uitgewerkt en toegelicht.

 1. a Intake opdracht sourcing ( per vacature)

b Sourcing tbv vacature 

 1. Delen deel van de profielen met de opdrachtgever ( of een medewerker ) tbv beoordeling en feedback
 1. Benader proces door Cariero, danwel door de opdrachtgever ( of een medewerker).
 2. Overdracht van kandidaten die in procedure gaan met de opdrachtgever naar het ATS ( kandidaat volgsysteem )  van de opdrachtgever. ( dit gebeurt na toestemming van de kandidaat)
 3. Opvolging proces doorgezette kandidaten voor facturatie doeleinden.
 4. Het tijdig verwijderen van overbodige en niet volledige data.

 

Rollen

Binnen een project zijn er verschillende rollen te onderscheiden. Achtereenvolgens zijn de rollen opgenomen met daarbij de positie die zij bekleden volgens de privacy wetgeving tot 25 mei 2018. Deze rollen worden daarna uitgewerkt tot op taakniveau.

 

 1. Opdrachtgever (en personeel) (derde, verantwoordelijke en databewerker) gedelegeerde. 
 2. Opdrachtnemer (verantwoordelijke)
 3. Databewerker
 4. Privacyverantwoordelijke
 5. Projectomgeving

 

Rolverdeling tot mei 2018

1 Opdrachtgever, Derde 

De opdrachtgever is als ontvanger derde volgens de wetgeving. Opdrachtgever krijgt op persoonsniveau voor zover nodig voor de uitvoering van taken inzicht in de systemen van Cariero voor wat betreft het project. Inhoudelijk betekent dit:

 1. Dat geselecteerde medewerkers toegang krijgen tot een talentpool, ict omgeving om research te kunnen doen.
 2. De privacy verantwoordelijke van Cariero dient op de authorisatie van deze medewerkers toe te zien.

 

NB 1. Aan het project sourcing toegevoegde medewerkers voldoen aan de privacyregels door de Non disclosere verklaring die zij voor hun eigen werkgever hebben ondertekend.

NB 2. Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het bewerken verwerken, kopiëren en verwijderen van de uit het sourcingproject opgeleverde data daar waar zij dit in hun eigen systemen be- en verwerken.

Daar waar dit de privacywetgeving raakt dient opdrachtgever na overdracht binnen 4 weken de data te verwijderen tenzij zij daarvoor andere regels hebben opgesteld.

NB 3. Opdrachtgever heeft mogelijk als bedrijf haar eigen reglementen omtrent privacy. 

 

De opdrachtgever wordt vertegenwoordigd door de recruitment managers van recruitment danwel diens vertegenwoordigers.

 

2 Opdrachtnemer verwerkingsverantwoordelijke : Cariero

De juridisch eigenaren/leidinggevenden van Cariero zijn verwerkingsverantwoordelijke voor juiste uitvoering van de processen. 

 

3 Databewerker /sourcer/medewerker

De sourcer is een recruiter/sourcer, die zorg draagt voor het zoeken, vinden en benaderen van kandidaten ten behoeve van arbeidsbemiddeling.

 

4 privacy verantwoordelijke ( privacy officer)

Binnen Cariero zie een privacy officer aangewezen.

 

5 Project omgeving

De project omgeving is Hello Talent. Doel is om de correspondentie omtrent kandidaten totdat zij worden overgedragen aan het ATS ( applicant tracking system) van de opdrachtgever zoveel mogelijk binnen de talentpool van Hello Talent te houden. Voordeel is dat hiermee de tijdslijn per kandidaat gevolgd kan worden. Dit draagt bij aan de transparantie en de portabiliteit van persoonsgegevens.

 

Technologische beveiligingsmaatregelen.

 

Cariero maakt gebruik van verschillende devices waarop een stevig wachtwoord staat of om vingerafdrukherkenning wordt gevraagd. En houd daarvoor een lijst met gebruikte apparaten bij.

Cariero maakt gebruik van verschillende bronnen op het internet.  Voor zover heden bekend hebben elk van deze bronnen aan betrokkenen toestemming gevraagd voor het gebruik van hun gegevens door derden. ( in dat geval is Cariero een derde partij. ) .

Cariero maakt gebruik van een Iso 27001 beveiligde projectomgeving

Cariero maakt gebruik van wachtwoord beheer.

 

De project omgeving is Hello Talent. 

Doel is om de correspondentie omtrent kandidaten totdat zij worden overgedragen aan het ATS ( applicant tracking system) van de opdrachtgever zoveel mogelijk binnen de talentpool van Hello Talent te houden. Voordeel is dat hiermee de tijdslijn per kandidaat gevolgd kan worden. Dit draagt bij aan de transparantie en de portabiliteit van persoonsgegevens.

 

 

Beschrijving uitgebreid werkproces en wijze van verwerking

Werkproces sourcing en taken die er zijn binnen Cariero

 

Gerechtvaardigd belang: in de arbeidsmarkt heerst krapte Cariero bemiddelt tussen mensen en bedrijven en heeft daarvoor persoonsgegevens nodig om partijen met elkaar te kunnen verbinden.

Uitgangspunt is:

 • Zo min mogelijk persoonsgegevens op te slaan
 • Persoonsgegevens niet langer op te slaan dan noodzakelijk 

 

1. Eerste contact met klant:

  • Website
  • Netwerken
  • Social media

 

2. Aanvraag sourcing:

  • Een of meerdere lijsten zonder benaderen
  • Een of meerdere lijsten met benaderen
  • RPO, sourcing inhouse met benaderen

 

3. Offertetraject:

  • Prijsafspraak
  • Uitleg proces, privacy, algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst
  • Afspraken over uit te voeren opdracht, bewaartermijnen en werkwijze.

 

4. Goedkeuring offerte/start werkzaamheden:

Pas nadat verwerkersovereenkomst en of contract getekend is

 

5. Intake op te sourcen vacatures

  • Telefonisch of persoonlijk
  • Afspraken go/no go beslissing ten aanzien van de opdracht.
  • Afspraak welke medewerker(s) van klant toegang krijgt tot de talentpool in Hello Talent
  • Afspraak welke medewerker(s) van Cariero toegang krijgt tot de talentpool in Hello Talent

 

6. Sourcen

het zoeken van mensen die mogelijk passen op een vacature behorend bij opdracht  op:

  • Linkedin
  • Facebook
  • Google

 

 

De afweging/beoordeling van een profiel van een betrokkene vind niet geautomatiseerd plaats.

 

7. Het zoeken van contactgegevens van mogelijke kandidaten op:

  • Googlesearch
  • Lusha
  • Hello Talent
  • LookupID
  • Linkedin sales navigator
  • Overige gratis aangeboden tools

 

8. Opslag

Het opslaan van gevonden persoonsgegevens met contactgegevens van mogelijke kandidaten in talentpool in Hello Talent

 

9. Het aanbieden aan de klant

 

10. Het benaderen van kandidaten via:

  • Hello Talent
  • Linkedin
  • ATS van klant
  • Social media

Hierbij vermeld je de wijze waarop je aan de data gekomen bent middels de disclaimer.

 

11. Het overdragen aan klant van talentpool in Hello Talent

 

12. Afronding opdracht

 

13. Evaluatie

 

14. Facturatie

 

15. Na afronding en facturatie

Acties tijdens en na afronding van de opdracht zoals opt out kandidaat

 

 

 

 

Disclaimer: Dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.